Traktatsamling i immaterialrätt

Förord

Immaterialrättigheter ägnar sig särskilt väl för handel över landsgränser. Därför är det av handelspolitiska skäl viktigt att de länder som omfattas av handeln kan tillförsäkra ett effektivt skydd för sådana rättigheter. För att kunna upprätthålla en fungerande handelsbalans, är det också viktigt att skyddet är lika effektivt i alla länder. Traditionellt har detta åstadkommits genom internationella konventioner och – för den europeiska marknaden – genom direktiv och förordningar. Här har samlats de viktigaste konventionerna och europeiska rättsakterna m.m. inom det immaterialrättsliga området. Fokus ligger på den materiella rättten, dvs. skyddsförutsättningar och förutsättningar för rättigheternas utövande. Därför har i många fall de delar av konventioner och andra rättsakter som huvudsakligen rör administration, organisation och procedere utelämnats. I inledande kommentarer till de skilda huvudmomenten förklaras på vilka premisser urvalet är gjort. Jag har valt att systematisera materialet ämnesvis. Avdelning I ägnas således området som helhet, avdelning II ägnas upphovsrätt och närstående rättigheter och avdelning III ägnas det industriella rättsskyddet. Immaterialrättens ökande internationalisering har medfört att det kommit att bli allt vanligare, även här i Sverige, att utgå ifrån de engelskspråkigaa versionerna av de internationella konventionerna. Jag har trots det ändå valt att huvudsakligen publicera de svenska texterna. Ett skäl till det är inte minst att dessa ofta kan vara svåra att få tillgång till. Det bör också påpekas att det mesta idag finns lättillgängligt digitalt på engelska språket. TRIPS-avtalet finns under http://www.wto.org/, WIPO-konventionerna finns tillgängliga in extenso under http://www.wipo.org/. EGs gällande rättsakter finns på svenska dels hos Sema InfoData/InfoTorg: http://www.infotorg.sema.se/ dels direkt hos EU: http://europa.eu.int/eur-lex/sv/index.html. Här kan också hänvisas till Marshall A. Leaffer (ed.), International Treaties on Intellectual Property, 2nd. ed. BNA, Washington DC 1997, i vilken de flesta internationella konventioner och traktater m.m. på området finns tryckta. Slutligen bör den reservation göras, att det i denna första utgåva, tyvärr kan finnas en del fel och andra brister, något som kanske främst beror på att mycket har varit nödvändigt att skanna eller skrivas in manuellt. Påpekanden om errata och naturligtvis även framställningen i övrigt emotses med stor tacksamhet: PerJonas.Nordell@jur.lu.se.

Lund i juni 2003 Per Jonas Nordell

Varumärkesrättens skyddsobjekt

Förord

Min lektor i filosofi vid Nya Elementars gymnasium, Håkan Kjellin, väckte mitt intresse för 1900-talets språkfilosofi. När jag sedermera som forskare i immaterialrätt kom i kontakt med känneteckensrätten, föddes tanken att filosofi sannolikt har mer gemensamt med känneteckensrättens föremål och utveckling än vad som framkommit inom rättsvetenskaplig forskning. Undersökningen har genomförs huvudsakligen inom ramen för Centrum för Immaterialrätt och Medierätt vid Handelshögskolan i Stockholm (CIM). Manus presenterades vid ett av CIM anordnat seminarium i november år 2002, med företrädare för skilda områden – akademiker, lagstiftare, ombud, advokater, domare och näringslivsföreträdare. Ett varmt tack riktas till samtliga seminariedeltagare för värdefulla synpunkter och uppmuntran till projektets slutförande. Jag har några vänner som förtjänar särskilt stora tack. Gunnar Karnell har följt arbetets utveckling under lång tid. De konstruktiva och analytiska diskussioner som förts över denna tid har varit en viktig katalysator för projektets genomförande. Av stor betydelse för mig, särskilt i arbetets slutskede, är Sten Tengelin med allt det intresse och engagemang som han har visat undersökningen. De har båda läst manuskript och lämnat värdefulla synpunkter, såväl generellt som i enskildheter. Ett generöst stipendium för undersökningens genomförande har givits av Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning, vilket möjliggjort studieresor till bland annat det europeiska Harmoniseringskontoret (OHIM) i Alicante och Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht i München. Tryckningsbidrag har erhållits av AWAPATENT ABs Stiftelse för Främjande av Immaterialrättslig Vetenskaplig Forskning samt av Emil Heijnes Stiftelse för Rättsvetenskaplig Forskning. Slutligen vill jag rikta varma tack till eddy.se ab för professionell hjälp med sättning och produktion samt till Mirja Colt för ett tålamodsprövande arbete med korrekturläsning av manuskriptet. Återstående korrekturfel må tillskrivas författarens tillägg och ändringar i bokens produktionsskede. Framställningen speglar den svenska varumärkesrätten under våren år 2004.

Stockholm i april 2004

Per Jonas Nordell

Marknadsrättens goodwillskydd

Förord

Centrum för Immaterialrätt och Medierätt (CIM) inrättades 1988 i syfte att initiera och genomföra forskningsprojekt samt bedriva kurser och seminarier inom områdena för immaterialoch medierätt samt angränsande marknadsrättsliga frågor inom ramen för Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Verksamheten omfattar även utgivning av skrifter inom serien MercurMEDIA. Denna undersökning, som fokuserar på det skydd, som ges åt konkurrerande näringsidkare enligt den svenska marknadsföringslagstiftningen, redovisar en del av det projekt om Marknadsrättens gränser, för vilket jag erhållit forskningsanslag av Humanistisk- Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet. Framställningen visar på hur den svenska marknadsrätten under senare tid kommit att spela en alltmer framträdande roll som komplement till det civilrättsliga immaterialrättsskyddet där vaumärket framstår som en vehikel för goodwill. Stora och varma tack riktas till professor emeritus Gunnar Karnell, som läst manus och givit värdefulla synpunkter, Mirja Colt, som läst korrektur på manus samt till Albihns Stockholm AB, som möjliggjort publiceringen genom ett generöst tryckningsbidrag. Framställningen speglar det svenska rättsläget i april 2003.

Stockholm i april 2003

Per Jonas Nordell