Stadgar för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet(PDF)

Godkända av Juridiska fakultetsnämnden 1998-05-18 och fastställda av Rektor den 1998-06-04.
Stadgarna ersätter stadgar för institutet godkända av Juridiska fakultetsnämnden och fastställda av Rektor den 17 april 1997.

Institutets anknytning

1 § Institutet, som skall vara beläget i Stockholm, har grundats 1956 vid Stockholms högskolas juridiska fakultet. Institutet tillhör Stockholms universitet och står under omedelbart överinseende av dess juridiska fakultetsnämnd.

Institutets ändamål och verksamhet

2 § Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom immaterialrättens och marknadsrättens område.
3 § Institutet skall fullfölja sin uppgift särskilt genom att inom ämnesområdet
– vidmakthålla och vidareutveckla ett specialbibliotek,
– vidmakthålla och vidareutveckla en skriftserie,
– främja utgivningen av vetenskapliga tidskrifter och andra publikationer,
särskilt tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd,
– ta initiativ till, leda och samordna forskningsprojekt,
– insamla och bearbeta forsknings- och dokumentationsmaterial,
– anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, symposier och liknande kvalificerade utbildning,
antingen självt eller i samarbete med annan,
– samverka internationellt med andra vetenskapliga institut med liknande uppgifter.
4 § Specialbibliotekets bokbestånd far icke införlivas med annat biblioteks bokbestånd. Det skall hållas lätt tillgängligt för forskare och andra intresserade.
5 § I sin verksamhet skall Institutet eftersträva samarbete med inom intresseområdet institutioner, föreningar, organisationer och myndigheter.

Organisation

6 § Institutets styrelse skall bestå av högst åtta personer utsedda av rektor efter förslag av juridiska fakultetsnämnden för en tid av tre år. Fyra av styrelseledamöterna bör ha vetenskaplig kompetens.
7 § Styrelsen utser ordförande bland sig för en tid av högst tre år. Styrelsens ordförande skall vara juris professor vid Stockholms universitet. Styrelsens ordföranden är tillika föreståndare för Institutet, såvida inte rektor finner lämpligt att utse annan person. Föreståndaren leder och övervakar den löpande verksamheten. Styrelsen kan utse biträdande föreståndare.
8 § Styrelsen ansvarar för planläggning av Institutets verksamhet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av annan styrelseledamot skall ordföranden kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna deltar. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen får till institutet knyta särskilda vetenskapliga medarbetare. Styrelsen får inrätta ett råd bestående av personer med praktisk eller vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet med uppgift att främja Institutets ändamål och till sig knyta myndigheter, organisationer och andra som önskar stödja immaterialrättslig och marknadsrättslig forskning.

Ekonomi

9 § Institutet får till bestridande av kostnaderna för sin verksamhet, generellt eller för särskilt ändamål, t ex visst forskningsprojekt, utbildning, publicering eller bokanskaffning, motta anslag från enskild person, institution, företag eller annan. I övrigt finansieras verksamheten genom försäljning av institutets skriftserie.
10 § Institutets medel förvaltas av Universitetets ekonomienhet under dennes redovisningsansvar. Donationsmedel skall hållas räntebärande. Föreståndaren få rekvirera medel som erfordras för verksamheten. Attesträtt föreligger för föreståndaren eller den person som styrelsen utser.
11 § För Institutet skall föras erforderliga räkenskaper.

Översiktlig redovisning skall genom föreståndarens försorg införas i den årliga verksamhetsberättelsen. Institutets verksamhetsår omfattar tiden den 1 januari 31 december.

12 § Institutets styrelse skall årligen avge en verksamhetsberättelse till juridiska fakultetsnämnden. Institutets ekonomi och redovisning ingår i Juridiska institutionens.

Stadgeändring

13 § Institutets styrelse får genom beslut varom minst tre av ledamöterna förenar sig väcka förslag om ändring av dess stadgar. Sådant förslag kan även väckas av juridiska fakultetsnämnden. Ändring skall godkännas av fakultetsnämnden och fastställas av rektor.

Upplösning

14 § Upplöses Institutet tillfaller egendomen universitetets juridiska fakultet.