Stadgar för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet (PDF)

The Institute for Intellectual Property Law and Market Law (IFIM) at Stockholm University
fastställda av rektorsämbetet 1998-03-17 (ersatte tidigare arbetsordning fastställd 1956-11-01) att gälla tills vidare, reviderade 1998-06-04, 2019-02-21 och 2021-10-21.

1. Bakgrund
Institutet, som ska vara beläget i Stockholm, grundades år 1956 vid Stockholms högskolas juridiska fakultet.

2. Syfte ochmål
Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom immaterialrättens och marknadsrättens områden. Institutet fullgör sin uppgift särskilt genom att inom ämnesområdet:
– ta initiativ till, leda, samordna och medverka i forskningsprojekt,
– samverka internationellt med andra fakulteter och vetenskapliga institut med liknande uppgifter samt verka för samarbete med inom intresseområdet institutioner, föreningar, organisationer och myndigheter nationellt såväl sominternationellt,
– anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, symposier och liknande kvalificerade aktiviteter, antingen självt eller i samarbete med andra,
– vidmakthålla och vidareutveckla ett specialbibliotek, som ska hållas tillgängligt för forskare och andra intresserade,
– främja det nordiska och internationella samarbetet inom området och främja spridning av institutets forskning genom nya kanaler, såsom digital publicering och
– Främja utgivningen av vetenskapliga tidskrifter.

3. Huvudman
Institutet är placerat under den Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området.

4. Organisation
Institutet leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och minst fem och högst sju ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Juridiska institutionen, efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap.
Föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent och ha sin huvudsakliga tjänstgöring vid Stockholms universitet. Föreståndaren utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Juridiska institutionen, efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Föreståndaren kan omförordnas.

5. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara sammansatt enligt följande och i huvudsak:
1: Företrädare för akademin: Den egna och andra nationella lärosäten som är verksamma inom aktuella områden med samma eller liknande inriktning.
2: Företrädare för tillämpad rätt, såsom domstolar, myndigheter och näringslivsintressen som arbetar med immaterialrätt och marknadsrätt.

6. Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst 3 gånger årligen. Styrelsen är beslutför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
Föreståndaren och Juridiska institutionens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen får vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt. Styrelsen får också inrätta ett råd bestående av personer med praktisk eller vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet med uppgift att främja institutets ändamål med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

7. Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen ska:
1. stödja och främja verksamheten vid institutet samt fastlägga riktlinjer för hurarbetet ska organiseras,
2. besluta i frågor om budget och verksamhetsplanering och
3. årligen rapportera om institutets verksamhet.

8. Föreståndarens arbetsuppgifter
Föreståndaren ska:
1. tillse att styrelsens beslut verkställs,
2. ansvara för den ekonomiska förvaltningen,
3. ansvara för den löpande verksamheten och att den genomförs i enlighet med institutets syften och mål och
4. införa översiktlig redovisning i den årliga verksamhetsberättelsen.
I övrigt gäller överordnade organs delegationsbeslut.

9. Finansiering och resurshantering
Institutet finansieras huvudsakligen genom medel från näringslivet, Juridiska fakulteten och stiftelser eller andra externa bidragsgivare.
I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.
Institutet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Juridiska institutionen.
Attesträtt föreligger för föreståndaren eller den person som styrelsen utser. Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms universitet ska tillämpas vid institutet.

10. Utbildning/undervisning
Lärare är anställda vid institutionen och institutionen ansvarar för den utbildning som bedrivs inom ramen för institutets verksamhet. Doktorander kan inte antas vid institutet.

11. Utvärdering och omprövning
Institutets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för utvärderingen.

12. Avveckling
Om institutet inte längre fyller sitt syfte, ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap.

13. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för IFIM, prefekten vid Juridiska institutionen, fakultets- eller områdesnämnd.